python request接口请求

模块准备

1,安装requests模块

        easy_install requests

2,进入python命令行,导入requests模块

        import requests

代码示例

 


guolin

guolin

相信世界,向往美好,记录成长过程,分享个人心得,充实平凡生活。 网站信条:因为喜欢,所以热爱。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注